top of page

​이영지 (LEE YOUNG JI)

- M.net 고등래퍼3 우승
- 2019.11.02 [ 암실 ] 발매 및 공식데뷔

- 2019.11.07 [ New History ] 발매

- 2020.01.01 [ 왈가 ] 발매

- 2020.05 M.net [ Good Girl ] 출연

- 2020.05.05 [ My Path ] 발매

- 2020.05.07 [ 그냥 ] 발매

- 2020.11.09 [ 타협 ] 발매

- 2021. 04 KBS [컴백홈] MC 출연

- 2021.08.15 [ Hate Me - 우기 x 이영지 (feat.유라) ] 발매

bottom of page